REGULAMIN BUSY DO ANGLII

Regulamin Busy do Anglii, Polski – Prawa i obowiązki Pasażera (zamawiającego).

1. W dniu rezerwacji zamawiający usługę powinien potwierdzić przejazd nie później niż 12h po dokonaniu rezerwacji online, jeżeli rezerwuje telefonicznie nie potrzeba ponownie potwierdzać zamówionej usługi. W dniu wyjazdu zamawiający jest zobowiązany odebrać telefon. Brak takiego potwierdzenia traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu, a przewoźnik może obciążyć kosztami zarezerwowanego miejsca zmawiającego wg ustalonej kwoty podczas rezerwacji.
2. Zamawiający ma obowiązek posiadać ważne dokumenty do odbycia podróży (dowód osobisty lub paszport). Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży.
3. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń kierowców busa.
4. Zamawiający odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym Zamawiającym na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
5. Zamawiający jest zobowiązany do podróżowania z zapiętymi pasami bezpieczeństwa podczas podróży.
6. Dziecko do lat 12, które nie przekracza 140 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.
7. Dzieci bez względu na wiek mogą podróżować na podstawie aktualnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty lub paszport). Wszystkie dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci pomiędzy 12, a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie wyłącznie na podstawie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (tj. tymczasowy dowód osobisty lub paszport) oraz druku oświadczenie o przewozie osoby nieletniej, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.
8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
9. Zamawiający ma prawo do przejazdu busami w sposób gwarantujący jego bezpieczeństwo.
10. Nieważny jest dokument przewozu zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie.
11. Zamawiający powinien wsiadać do pojazdu i wysiadać wyłącznie za uprzednim pozwoleniem kierowcy.
12. Zamawiającym zabrania się: palenia tytoniu i spożywania alkoholu podczas podróży. Kierowca może podjąć decyzję o nie zabraniu pasażera jeżeli ten będzie pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających. Jeżeli pasażer będzie spożywał alkohol podczas podróży, kierowca może podjąć decyzję o przerwaniu podróży i kazać opuścić samochód osobie nietrzeźwej na najbliższym dworcu komunikacji publicznej.
13. Zabrania się przewożenia w pojazdach: przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym Zamawiającyom lub uszkodzić albo zanieczyścić pojazd, a także przedmiotów o nieprzyjemnym zapachu, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.

Prawa i obowiązki przewoźnika

1. Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Zamawiającya okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik może odmówić wpuszczenia Zamawiającya do busa.
2. Przewoźnik ma prawo nie wpuścić do busa i odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Zamawiający znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
3. W busach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
4. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Zamawiającya i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).
6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu busem zastępczym – innym niż przewoźnika. Ponadto ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych Przewoźnik może wprowadzić przesiadki podczas przejazdu.

Bagaże

1. Każda sztuka bagażu Zamawiający winna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu Zamawiający. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Zamawiający ze. Bagaż powinien być odebrany przez Zamawiający z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym kończy podróż.
2. Zamawiający ma prawo do bezpłatnego przewozu nieograniczonej liczby sztuk bagażu podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej 30kg. Zamawiający oprócz bagażu podstawowego ma również prawo do przewozu bagażu podręcznego.
3. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Zamawiającym.
4. Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony za zgodą kierowcy busa. Za każde przekroczenie dopuszczalnej wagi bagażu podstawowego Przewoźnik pobiera opłatę.
5. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
6. Przedmioty pozostawione w busie przez zapomnienie lub z innych powodów są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni.
7. Jeżeli Zamawiający w chwili opuszczenia busa stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie kierowców busa.